Servicevoorwaarden van het aangesloten programma

Easy Teeth Xylitol Crystals Partner Programma Servicevoorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als deelnemer aan het Easy Teeth Xylitol Crystals Partner-programma (hierna: “Programma”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (hierna: “Servicevoorwaarden”).

Easy Teeth Xylitol Crystals behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de uitgave van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden kan leiden tot de beëindiging van uw account en tot verbeurdverklaring van alle uitstaande betalingen van Partner commissies die tijdens de periode van de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • U moet in Nederland of België wonen om een partner te zijn.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Easy Teeth Xylitol Crystals is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
  • U mag het Partner Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken om geld te verdienen op uw eigen Easy Teeth Xylitol Crystals productaccounts.

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Partner-programma, krijgt u een unieke Partner-code toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij bij uw partnercode leveren op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties om te gebruiken bij het linken naar Easy Teeth Xylitol Crystals. We kunnen het ontwerp van het beeldmateriaal op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder correcte kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die u kunt gebruiken in alle links tussen uw website en de Easy Teeth Xylitol Crystals website. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw website en de Easy Teeth Xylitol Crystals website op de juiste manier gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Easy Teeth Xylitol Crystals website die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die op de juiste manier gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden “speciale links” genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen van een Easy Teeth Xylitol Crystals product die rechtstreeks plaatsvinden via speciale links. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim door u of iemand naar wie u verwijst om speciale links te gebruiken of uw partnercode onjuist in te voeren, ook niet voor zover een dergelijk verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Partner-links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant op een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://www.easyteeth.nl klikken en gedurende die sessie een bestelling voor een product voltooien.

We betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor verkopen die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als u meer dan € 20 aan partnerinkomsten heeft verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van € 20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 20 hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een Easy Teeth Xylitol Crystals Partner

U mag geen persbericht uitbrengen met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan resulteren in uw uitsluiting van het programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Easy Teeth Xylitol Crystals of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of een andere persoon aan te geven of impliceren behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst (inclusief door aan te geven of te impliceren dat we een liefdadigheidsinstelling of ander goed doel steunen, sponsoren, onderschrijven of daar geld aan bijdragen).

U mag via uw partner-links geen producten kopen voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar ons goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partner-inkomsten meer dan € 20 bedragen, wordt u elke maand betaald. Als u geen € 20heeft verdiend sinds uw laatste betaling, betalen we u de volgende maand nadat u deze drempel heeft overschreden.

Klantdefinitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We kunnen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die in het kader van dit programma worden verkocht, in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen gevolgen kunnen hebben voor producten die u op uw site heeft vermeld, dient u geen productprijzen op uw site weer te geven. We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief, onder andere, alle product gerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)
Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst geen inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke – of eigendomsrechten)
Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal is
Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat aangeeft, hetzij via een privacy beleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft die zijn verzameld van bezoekers, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen plaatsen, informatie rechtstreeks van bezoekers kunnen verzamelen en cookies kunnen plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma stemt u ermee in dat u zich, zolang u deelnemer bent aan het programma, zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, oordelen, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie die rechtsmacht over u heeft, ongeacht of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het programma voldoet aan alle toepasselijke wetten die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief anti-spamwetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door een van de partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, staakt u onmiddellijk het gebruik van en verwijdert u alle links naar https://www.easyteeth.nl, en al onze handelsmerken, handelsstijl en logo’s, en al onze andere materialen die door of namens ons aan u zijn verstrekt krachtens of in verband met het programma. Easy Teeth Xylitol Crystals behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma betaalt Easy Teeth Xylitol Crystals alle uitstaande inkomsten boven €20.

Beëindiging

Easy Teeth Xylitol Crystals heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma, of enige andere Easy Teeth Xylitol Crystals-service, om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de service zal leiden tot de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en tot de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw account als deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, of twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Easy Teeth Xylitol Crystals behoudt zich het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook aan iemand service te weigeren.

Relatie van partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze sectie.

Beperking van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) in verband met deze overeenkomst of het programma, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan u onder deze overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een reeks van prestaties, handelsrelaties of handelsgebruik). Bovendien garanderen we niet dat de werking van de Easy Teeth Xylitol Crystals ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten. In addition, we make no representation that the operation of the Easy Teeth Xylitol Crystals will be uninterrupted or error-free, and we will not be liable for the consequences of any interruptions or errors.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WE TE ALLEN TIJDE (RECHTSTREEKS OF INDIREKT) KLANTENVERWIJZINGEN KUNNEN VRAGEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST, OF WEBSITES KUNNEN BEHEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE WEERGAVE, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Rechtsmacht

Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst (inclusief enige feitelijke of vermeende schending hiervan), en op alle transacties of activiteiten onder deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze partners is het Nederlands recht van toepassing en is alleen de Nederlandse rechter bevoegd.

Diversen

U mag deze overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons verzuim om uw strikte nakoming van enige bepaling van deze vereenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

Het falen van Easy Teeth Xylitol Crystals om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Easy Teeth Xylitol Crystals en zijn van toepassing op uw gebruik van de service, en komen in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Easy Teeth Xylitol Crystals (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze Servicevoorwaarden ).